Beleid KBO-Liesbos.

CONTEXT.

In de statuten van KBO-Liesbos staat als doelstelling:

Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen in de ruimste zin van het woord.

Binnen de belangenvereniging KBO-Brabant gaat de aandacht uit naar de terreinen: Welzijn en zorg, wonen en mobiliteit, inkomen en werk.

KBO-Brabant ondersteunt daarin de plaatselijke afdelingen.

UITWERKING VAN DE DOELSTELLINGEN.

KBO-Liesbos tracht volgens de statuten zijn doel te bereiken met de volgende middelen:

 • Diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden.
 • Bij vragen over individuele administratieve of andere ondersteuning wordt in eerste instantie contact gezocht met buurverenigingen wegens de kleine omvang van onze vereniging. Als er meer vraag komt naar ondersteuning zal in de eigen organisatie gezocht worden naar vrijwilligers. Indien relevant worden leden actief verwezen naar de gemeentelijke zorgloketten of KBO-Brabant voor ondersteuning . In de nieuwsbrief zal hiervan melding worden gedaan indien aan de orde.
 • Collectieve belangenbehartiging van ouderen. Op dit moment niet aan de orde. Wel zal worden bijgehouden of hiernaar vraag ontstaat. KBO-Brabant ontwikkelt hiervoor wel faciliteiten.
 • Vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties. Dit zal voornamelijk via kring en KBO-Brabant worden gedaan.
 • Naar het STIB (Steunpunt individuele zorg Breda) wordt verwezen indien relevant.
 • Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel. Op dit moment niet aan de orde. Wel zal worden bijgehouden of hiernaar vraag ontstaat.
 • Organiseren van sociaal-culturele activiteiten.
 • Beschikbaar hebben van een ontmoetingsruimte voor kaarten, biljarten en andere activiteiten.
 • Organiseren van culturele of sociale bijeenkomsten in voor- en najaar.
 • Organiseren van excursies en fietstochten.
 • Bij de activiteiten zijn begeleiders toegestaan, ook als ze geen lid zijn. Ze dienen wel ook de evt deelnamekosten van de activiteit te betalen. KBO-Liesbos organiseert dit niet zelf maar kan zo nodig wel bemiddelen.
 • De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers, waarvoor jaarlijks een “bijpraatavond” wordt georganiseerd.
 • Aanwenden van andere wettige middelen.

Leden van 100 jaren of ouder worden benoemd tot erelid. Zij zijn vrijgesteld van contributie